Reglement AksonPolska.com

 1. Algemene voorwaarden
 2. Geleverde diensten
 3. Versturen van aanvragen – opdrachten indienen
 4. Levering/overdracht van vertalingen aan de Opdrachtgever
 5. Voorwaarden voor de uitvoer van de vertalingen
 6. Vertrouwelijkheid
 7. Betalingen
 8. Klachten
 9. Aansprakelijkheid
 10. Eigendomsvoorbehoud, auteursrechten
 11. Slotbepalingen
Let op,  indien u gebruik maakt van de diensten van AksonPolska.com gaat u tevens akkoord met de bepalingen van dit reglement.

 1. Algemene voorwaarden
 • Dit reglement bepaalt de voorwaarden voor het leveren van vertaaldiensten door de firma AksonPolska.com, hierna te noemen “AksonPolska.com” of “Opdrachtnemer”, aan opdrachtgevers, hierna te noemen “Opdrachtgevers?.
 • AksonPolska.com voert vertalingen uit conform dit reglement en algemeen aanvaarde, goede praktijken op het gebied van het verlenen van vertaaldiensten.
 • Het bevestigen van een vertaalopdracht betekent te allen tijde dat Opdrachtgever dit reglement heeft gelezen en ermee akkoord gaat.
 • Het ter uitvoering aannemen van een opdracht vindt plaats na van Opdrachtgever een schriftelijk akkoord van de kosten te hebben ontvangen.
 • Het uitblijven van een bevestiging van de bestelling stelt AksonPolska.com vrij van de verplichting tot het leveren van de diensten.
 1. Geleverde diensten
 • AksonPolska.com levert alle vertaaldiensten zoals die beschreven staan op de website: www.aksonpolska.com.
 • Het op de website vermelde overzicht van geleverde diensten vormt geen offerte in juridische zin en heeft dan ook een informatief karakter.
 • Het kader van deze diensten kan worden aangepast naar gelang de mogelijkheden van AksonPolska.com en de behoeften van potentiële opdrachtgevers.
 1. Versturen van aanvragen – opdrachten indienen
 • Materiaal voor vertalingen kan geleverd worden per e-mail, fax, post of koerier. Het versturen van materialen vormt geen verplichting voor AksonPolska.com om de opdracht uit te voeren. Beginnende, vrijblijvende informatie kan ook worden verkregen door te bellen naar nummer +31 6 841 541 62.
 • In het volgende stadium legt AksonPolska.com u een prijsopgave voor van de vertaaldiensten. Tijdens dit stadium kan worden onderhandeld over de prijs, de uitvoeringstermijn en alle details aangaande de opdracht. Dit stadium vormt voor beide partijen geen verplichtingen.
 • De prijsopgave van Opdrachtnemer is louter een kostenraming en geen bevestiging van de uiteindelijke prijs van de opdracht, die pas kan worden vastgesteld na voltooiing van de opdracht. De offerteprijs die Opdrachtnemer aan u stuurt kan afwijken van de uiteindelijke kosten van de opdracht.
 • Schriftelijke bevestiging van de opdracht door Opdrachtgever is een onmisbaar onderdeel van elke opdracht. Er worden nooit opdrachten uitgevoerd voordat er een schriftelijke bevestiging van de opdracht ontvangen is door Opdrachtnemer. Het bevestigen van een opdracht door Opdrachtgever is niet gelijk aan het aannemen van de opdracht door AksonPolska.com.
 • Het ter uitvoering aannemen van de opdracht vindt plaats na bevestiging van Opdrachtnemer. Deze bevestiging wordt normaal gesproken per e-mail verstuurd.
 • Bovenstaande punten zijn niet vereist in het geval van Opdrachtgevers die een vaste samenwerkingsovereenkomst met AksonPolska.com hebben ondertekend. In hun geval wordt het versturen van materialen beschouwd als het indienen en tegelijk bevestigen van de opdracht. AksonPolska.com is verplicht om iedere keer het aannemen van de opdracht te bevestigen en de uitvoeringstermijn te melden.
 • Indien Opdrachtgever een bevestiging van de opdracht heeft verstuurd maar geen bevestiging retour heeft ontvangen van AksonPolska.com – dit betreft vaste Opdrachtgevers – kan dit betekenen dat de bevestiging (of opdracht) nooit bij AksonPolska.com is aangekomen. In dergelijke gevallen dient telefonisch contact met het bureau te worden opgenomen om het uitblijven van de bevestiging op te helderen.
 1. Leveren/overdragen van vertalingen door Opdrachtgever
 • Alle schriftelijke vertalingen kunnen persoonlijk worden opgehaald.
 • De vastgestelde uitvoeringstermijn betekent de tijd waarbinnen de vertaling gereed is voor ophaling of versturing.
 • Normale vertalingen (niet beëdigd) worden als bijlage verstuurd bij een e-mail. Beëdigde vertalingen worden in geprinte vorm per post verstuurd of persoonlijk opgehaald door Opdrachtgever na een leveringswijze overeen te zijn gekomen.
 • De verzendkosten van de vertaling komen voor rekening van Opdrachtgever tenzij anders vastgesteld in het onderhandelingsstadium.
 • AksonPolska.com stelt zich niet aansprakelijk voor het niet op tijd leveren van vertalingen door de post of een koeriersbedrijf.
 • Eventuele klachten vanwege het niet op tijd leveren moet Opdrachtgever zelf indienen.
 1. Voorwaarden voor de uitvoering van de vertalingen
 • Afrekeningseenheid
 • In geval van schriftelijke vertalingen bestaat de afrekeningseenheid uit een bepaald aantal tekens inclusief spaties (zgn. afrekeningspagina) dat genomen wordt uit de doeltekst, oftewel de tekst van de voltooide vertaling.
 • In het geval van een schriftelijke beëdigde vertaling bevat een afrekeningspagina 1125 tekens inclusief spaties.
 • In het geval van een schriftelijke gewone vertaling bevat een afrekeningspagina 1800 tekens inclusief spaties.
 • Elke aangevangen afrekeningspagina wordt afgerekend als volledige pagina.
 • In geval van mondelinge vertalingen is de afrekeningseenheid een vertaalblok van 4 uur.
 • Uitvoeringsmodus van de opdracht
 • AksonPolska.com levert vertalingen in twee modi: normale en spoedmodus.
 • De termijnen van de afzonderlijke modi worden voor elke opdracht afzonderlijk vastgesteld.
 • Annuleren van een opdracht
 • Opdrachtgever kan op elk gewenst moment een opdracht annuleren.
 • Annulering dient schriftelijk plaats te vinden.
 • In geval van annulering van de opdracht tijdens de uitvoering komen er kosten in rekening voor Opdrachtgever die in proportie zijn tot de mate van voortschrijding van de vertaalwerkzaam-heden.
 1. Vertrouwelijkheid
 • Alle door Opdrachtgever aangeleverde materialen voor het uitvoeren van de vertaling en de inhoud ervan worden op vertrouwelijke wijze behandeld. Uitsluitend werknemers van de afdeling klantenservice van vertaalbureau AksonPolska en vertalers die samenwerken met AksonPolska.com krijgen toegang tot het door Opdrachtgever toegezonden materiaal.
 • Tevens als vertrouwelijk worden de bijeenkomsten beschouwd waarop vertalers van AksonPolska.com tolkwerk verrichten.
 • Het bovenstaande is niet van toepassing op algemeen toegankelijke teksten zoals perspublicaties, mediaberichten of informatie die beschikbaar is op internetsites.
 • Mochten bovenstaande voorschriften niet toereikend zijn dan kan AksonPolska.com op verzoek van de klant een aanvullende geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen.
 1. Betalingen
 • Betalingen voor vertaaldiensten kunnen contant worden voldaan of per overboeking. De betaalwijze wordt op voorhand afgesproken met Opdrachtgever.
 • Betalingsbewijzen zijn de betaalbon of een BTW-factuur die desgewenst kan worden opgesteld.
 • In geval van individuele Opdrachtgevers worden betalingen afgewikkeld d.m.v. betaling tijdens ontvangst van de verzending of via een overboeking van tevoren.
 • In geval van Opdrachtgevers in de vorm van instituten, ondernemingen, bedrijven, enz. hanteert AksonPolska.com een betalingstermijn van 14 dagen na de dagtekening van de factuur.
 • In legitieme gevallen, bijvoorbeeld bij opdrachten van grote omvang, kan AksonPolska.com Opdrachtgever vragen om een aanbetaling voor de vertaalservices voorafgaand aan de uitvoering ervan.
 • Indien wij niet binnen de betalingstermijn een aanbetaling hebben ontvangen van Opdrachtgever wordt AksonPolska.com ontheven uit zijn verplichting om de vertaling uit te voeren en behoudt het zich het recht voor om de uitvoer te weigeren.
 • In geval van Opdrachtgevers die een vaste samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend met AksonPolska.com kunnen betalingstermijnen individueel worden vastgesteld.
 • Indien de betalingstermijn wordt overschreden, behoudt AksonPolska.com zich het recht voor om wettelijke rente te heffen over de het verschuldigde bedrag.
 1. Klachten
 • Klachten over vertalingen worden in behandeling genomen gedurende 7 dagen na het overdragen van de vertaling aan Opdrachtgever.
 • Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend en de volgende punten te bevatten:
 • Een gedetailleerde beschrijving van alle bezwaren onder aantoning van de plek en het soort fout in de vertaling.
 • Contactgegevens van de persoon die de bezwaren formuleert en met wie AksonPolska.com contact kan opnemen voor eventuele verdere verduidelijking van de bezwaren.
 • In bepaalde gevallen is AksonPolska.com verplicht om onbetaald en onmiddellljk te fouten uit de vertaling te verwijderen en op eigen kosten een verbeterde vertaling aan Opdrachtgever te leveren.
 • In geval van niet-beëdigde schriftelijke vertalingen vindt het leveren van een verbeterde vertaling plaats via e-mail, echter in geval van een beëdigde vertaling wordt de verbeterde versie per aangetekende post met prioriteit verstuurd.
 • Het indienen van klachten heeft geen invloed op de betalingsvoorwaarden die met Opdrachtgever zijn overeengekomen en vormen geen grond voor een betaalweigering.
 • In geval van beëdigde schriftelijke vertalingen gebeurt het na klachten leveren van de verbeterde vertaling na ontvangst van het origineel van de voorgaande vertaling.
 1. Aansprakelijkheid
 • Materiële aansprakelijkheid voor eventuele schade in verband met de het leveren van gebrekkige vertaaldiensten door AksonPolska.com is beperkt tot een bedrag van 1000 ? en mag de netto vergoeding voor deze diensten niet overschrijden.
 • Het bureau stelt zich niet materieel aansprakelijk voor vertaaldiensten die zijn uitgevoerd in spoedmodus maar blijft wel verplicht om onmiddellijk eventuele gebreken in de uitgevoerde vertaling te verhelpen in diezelfde modus en op eigen kosten een verbeterde versie aan Opdrachtgever te leveren.
 • AksonPolska.com stelt zich niet aansprakelijk voor fouten en onduidelijkheden in de brontekst (het origineel).
 • AksonPolska.com stelt zich niet aansprakelijk voor het niet op tijd of gebrekkig leveren van vertaaldiensten als gevolg van overmacht – bijv. technische defecten van de internet- of telefoonaansluitingen, stroomstoringen, vertragingen veroorzaakt door koeriersbedrijven of beschadiging/vernietiging van documenten onderweg naar Opdrachtgever.
 1. Eigendomsvoorbehoud
 • Uitgevoerde vertalingen blijven eigendom van AksonPolska.com tot volledige betaling voor de diensten is ontvangen.
 • Op het moment van registratie van de gehele betaling krijgt Opdrachtgever volledige beschikking over de eigendomsrechten van de vertaling.
 1. Slotbepalingen
 • Opdrachtgever verklaart door het indienen van een opdracht tegelijk dat hij dit Reglement heeft gelezen en volledig akkoord gaat met de voorwaarden ervan.