Regulamin AksonPolska

 1. Warunki ogólne
 2. Zakres świadczonych usług
 3. Przesłanie zapytania – składanie zlecenia
 4. Dostarczanie / przekazywanie tłumaczeń Zleceniodawcy
 5. Zasady wykonywania tłumaczeń
 6. Poufność
 7. Płatności
 8. Reklamacje
 9. Odpowiedzialność
 10. Zastrzeżenie własności, prawa autorskie
 11. Postanowienia końcowe

Uwaga, korzystanie z usług AksonPolska oznacza każdorazowo akceptację postanowień niniejszego regulaminu.


 1. Warunki ogólne
  • Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania usług tłumaczeniowych przez firmę Akson – Katarzyna Bijas, zwaną dalej w niniejszym regulaminie AksonPolska, lub Zleceniobiorcą na rzecz Zleceniodawców zwanych dalej Zleceniodawcami.
  • AksonPolska wykonuje tłumaczenia zgodnie z niniejszym Regulaminem i ogólnie przyjętymi, dobrymi praktykami świadczenia usług tłumaczeniowych.
  • Potwierdzenie zlecenia na usługę tłumaczeniową oznacza każdorazowo, że Zleceniodawca zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje.
  • Przyjęcie zlecenia do realizacji następuje po pisemnej akceptacji kosztów zlecenia przez Zleceniodawcę.
  • Brak pisemnego potwierdzenia zamówienia zwalnia Akson z obowiązku wykonania usługi.
 2. Zakres świadczonych usług
  • AksonPolska świadczy wszelkie usługi tłumaczeniowe, których zakres jest przedstawiony na stronie internetowej biura pod adresem www.aksonpolska.com
  • Zakres usług przedstawiony na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego i ma tylko charakter informacyjny.
  • Zakres tych usług może być modyfikowany zgodnie z możliwościami AksonPolska i odpowiednio do potrzeb potencjalnych zleceniodawców.
 3. Przesłanie zapytania – składanie zlecenia
  • Materiały do tłumaczenia można przesłać drogą elektroniczną, faksem, zwykłą pocztą lub kurierem. Przesłanie materiałów do tłumaczenia nie zobowiązuje AksonPolska do przyjęcia zlecenia do realizacji. Pierwsze niezobowiązujące informacje można także uzyskać w rozmowie telefonicznej dzwoniąc pod numer +48 22-635 18 55.
  • W drugim etapie AksonPolska przedstawia potencjalnemu Zleceniodawcy ofertę cenową na wykonanie usługi tłumaczenia . Na tym etapie możliwa jest negocjacja ceny, terminu realizacji oraz wszystkich szczegółów dotyczących zlecenia. Etap ten dla obu stron jest niezobowiązujący.
  • Oferta cenowa przesłana przez Zleceniobiorcę jest jedynie szacunkowym kosztem i nie stanowi potwierdzenia ostatecznego kosztu zlecenia. Ostateczny koszt zlecenia wiadomy jest po jego zakończeniu. Oferta cenowa wysyłana przez Zleceniobiorcę może różnić się od ostatecznego kosztu zlecenia.
  • Pisemne potwierdzenie zlecenia przez Zleceniodawcę jest niezbędnym elementem każdego zlecenia. Żadne zlecenie nie będzie realizowane przed otrzymaniem pisemnego potwierdzenia zlecenia przez Zleceniobiorcę. Potwierdzenie zlecenia przez Zleceniodawcę nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem przez AksonPolska.
  • Przyjęcie zlecenia do realizacji następuje po potwierdzeniu przyjęcia zlecenia przez Zleceniobiorcę. Potwierdzenie przesyłane jest na ogół drogą elektroniczną (e-mail).
  • Powyższe punkty nie są wymagane w przypadku Zleceniodawców, którzy podpisali z AksonPolska umowę o stałej współpracy. W ich przypadku przesłanie materiałów traktowane jest jako złożenie i równocześnie potwierdzenie zlecenia. Obowiązkiem AksonPolska jest każdorazowe potwierdzenie przyjęcia zlecenia wraz z podaniem terminu jego realizacji.
  • Jeśli Zleceniodawca wysłał potwierdzenie zlecenia, a nie otrzymał zwrotnego potwierdzenia od AksonPolska – dotyczy także stałych Zleceniodawców – to może to oznaczać, że potwierdzenie (lub zlecenie) w ogóle do AksonPolska nie dotarło. W takim przypadku należy się skontaktować z nami telefonicznie w celu wyjaśnienia.
 4. Dostarczanie / przekazywanie tłumaczeń Zleceniodawcy
  • Wszystkie tłumaczenia pisemne mogą być odbierane osobiście w siedzibie i w godzinach pracy AksonPolska.
  • Ustalony termin realizacji tłumaczenia oznacza czas, w którym tłumaczenie będzie gotowe do odbioru lub do wysyłki.
  • Tłumaczenia zwykłe (nieprzysięgłe) wysyłane są w załącznikach do poczty e-mail lub faksem. Tłumaczenia przysięgłe po wcześniejszym uzgodnieniu ze Zleceniodawcą wysyłane są pocztą priorytetową, kurierem lub odbierane osobiście przez Zleceniodawcę.
  • Tłumaczenia wysyłane pocztą są wysyłane pocztą priorytetową. Na życzenie Zleceniodawcy tłumaczenia mogą być wysłane listem poleconym.
  • Koszt wysyłki tłumaczeń ponosi Zleceniodawca, chyba, że inaczej postanowiono na etapie negocjacji warunków współpracy.
  • AksonPolska nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie tłumaczeń przez pocztę lub firmę kurierską.
  • Ewentualne reklamacje dotyczące nieterminowych dostaw Zleceniodawca składa we własnym zakresie.
 5. Zasady wykonywania tłumaczeń
  • Jednostka rozliczeniowa
   • Jednostkę rozliczeniową w przypadku tłumaczeń pisemnych stanowi liczba znaków ze spacjami (tzw. strona rozliczeniowa), liczonych w tekście docelowym, czyli w tekście gotowego tłumaczenia.
   • W przypadku pisemnych tłumaczeń przysięgłych jedna strona rozliczeniowa zawiera 1125 znaków ze spacjami.
   • W przypadku pisemnych tłumaczeń zwykłych jedna strona rozliczeniowa zawiera 1500 znaków ze spacjami.
   • Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa liczona jest jako cała strona.
   • Jednostkę rozliczeniową w przypadku tłumaczeń ustnych stanowi 4-godzinny blok tłumaczeniowy.
  • Tryb realizacji zlecenia
   • AksonPolska realizuje tłumaczenia w trybie: zwykłym i ekspresowym.
   • Terminy do poszczególnych trybów ustalane są indywidualnie przy każdym zleceniu
  • Anulowanie zlecenia
   • Zleceniodawca ma prawo do anulowania zlecenia w dowolnym momencie.
   • Anulowanie zlecenia wymaga formy pisemnej.
   • W przypadku anulowania zlecenia w trakcie realizacji Zleceniodawca ponosi koszty proporcjonalnie do zaawansowania prac tłumaczeniowych.
 1. Poufność
  • Wszystkie materiały dostarczone przez Zleceniodawcę w celu wykonania tłumaczenia i ich treści traktowane są w sposób poufny. Dostęp do materiałów wysyłanych przez Zleceniodawcę mogą mieć jedynie pracownicy działu obsługi klienta AksonPolska oraz tłumacze współpracujący z AksonPolska.
  • Jako poufna traktowana jest także treść spotkań na których tłumacze AksonPolska wykonują tłumaczenia symultaniczne lub konsekutywne.
  • Powyższe nie dotyczy powszechnie dostępnych treści, takich jak publikacje prasowe, doniesienia mediów, czy informacje dostępne na stronach portali internetowych.
  • Jeśli zapisy przedstawione w punktach 6.1, 6.2 i 6.3 okazałby się niewystarczające, na życzenie Zleceniodawcy i w porozumieniu z nim AksonPolska może podpisać dodatkowe – rozszerzone zobowiązanie do zachowania poufności.
 2. Płatności
  • Płatności za usługi tłumaczeniowe mogą być dokonywane gotówką i kartą biurze Zleceniobiorcy, lub przelewem na konto podane na fakturze VAT. Forma płatności ustalana jest wcześniej w porozumieniu ze Zleceniodawcą
  • Dowodem zapłaty jest paragon z kasy fiskalnej lub – wystawiana na życzenie Zleceniodawcy – faktura VAT.
  • W przypadku Zleceniodawców indywidualnych płatności za zlecenie realizowane są z góry przed przyjęciem zlecenia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcie zlecenia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Zleceniobiorcę potwierdzenia wykonania przelewu w formie skanu, lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
  • W przypadku Zleceniodawców instytucjonalnych, podmiotów gospodarczych, firm, przedsiębiorców, etc. AksonPolska stosuje 14-dniowe terminy płatności od daty wystawienia faktury.
  • W uzasadnionych przypadkach, np. w przypadku dużych zleceń, AksonPolska może zwrócić się do Zleceniodawcy o wpłatę zaliczki na poczet usługi tłumaczeniowej przed przystąpieniem do wykonania tej usługi.
  • W razie niedotrzymania terminu płatności zaliczki przez Zleceniodawcę, AksonPolska zwolnione jest z terminu realizacji zlecenia i zastrzega sobie prawo do odmowy jego realizacji.
  • W przypadku Zleceniodawców, którzy mają podpisaną z AksonPolska umowę o stałej współpracy, terminy płatności mogą być uzgadniane indywidualnie.
  • W razie niedotrzymania terminu płatności AksonPolska zastrzega sobie prawo do naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę.
 3. Reklamacje
  • Reklamacje za usługi tłumaczeniowe są przyjmowane w terminie 7 dni od przekazania tłumaczenia Zleceniodawcy.
  • Reklamacje wymagają formy pisemnej i powinny zawierać:
   • Szczegółowy opis wszystkich zastrzeżeń ze wskazaniem miejsca i rodzaju błędów popełnionych w tłumaczeniu.
   • Dane kontaktowe do osoby formułującej zastrzeżenia, z którą AksonPolska może się kontaktować w celu wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
  • W uzasadnionych przypadkach AksonPolska zobowiązuje się do nieodpłatnego oraz niezwłocznego usunięcia błędów w tłumaczeniu i dostarczenia na własny koszt poprawionego tłumaczenia Zleceniodawcy.
  • W przypadku tłumaczeń pisemnych nieprzysięgłych dostarczenie poprawionego tłumaczenia odbywa się pocztą elektroniczną, natomiast w przypadku tłumaczeń przysięgłych dostarczenie poprawionych tłumaczeń realizowane jest pocztą priorytetową poleconą.
  • Złożenie reklamacji nie ma wpływu na warunki płatności ustalone ze Zleceniodawcą, ani nie stanowi podstawy do odmowy zapłaty.
  • W przypadku tłumaczeń pisemnych przysięgłych dostarczenie poprawionego po reklamacji tłumaczenia odbywa się po otrzymaniu oryginału poprzedniego tłumaczenia.
 4. Odpowiedzialność
  • Odpowiedzialność materialna za ewentualne szkody związane wykonaniem przez AksonPolska wadliwej usługi tłumaczeniowej ograniczona jest do kwoty 5000 zł i nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia netto za tę usługę.
  • Biuro nie ponosi odpowiedzialności materialnej za usługi tłumaczeniowe wykonane w trybie ekspresowym, jednak nadal zobowiązane jest do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia wykonanego w jednym z tych trybów i dostarczenia na swój koszt poprawionego tłumaczenia Zleceniodawcy.
  • AksonPolska nie ponosi odpowiedzialności za błędy i niejasności zawarte w tekście źródłowym (oryginalnym).
  • AksonPolska nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowość lub niewłaściwą jakość usług tłumaczeniowych spowodowaną przyczynami, na które nie ma wpływu – np. awarie techniczne łączy internetowych lub telefonicznych, przerwy w dostawie prądu, opóźnienia dostarczenia tłumaczeń spowodowane przez firmy kurierskie, lub uszkodzenia/zniszczenia tych dokumentów w drodze do Zleceniodawcy.
 5. Zastrzeżenie własności
  • Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością AksonPolska do czasu otrzymania pełnej płatności za usługę.
  • W momencie uregulowania pełnej płatności Zleceniodawca otrzymuje prawa majątkowe do tłumaczenia.
 6. Postanowienia końcowe
  • Zleceniodawca zlecając tłumaczenie jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem świadczenia usług przez AksonPolska i w całości akceptuje jego warunki.
  • Zleceniodawca oświadcza, że w ramach realizacji zlecenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez AksonPolska zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
  • AksonPolska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez obowiązku informowania o tym swoich dotychczasowych klientów. Aktualna wersja Regulaminu jest do wglądu na stronie internetowej AksonPolska pod adresem: www.aksonpolska.com/regulamin
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem świadczenia usług zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).