Regulamin biura tłumaczeń AksonPolska

 1. Warunki ogólne
 2. Zakres świadczonych usług
 3. Przesłanie zapytania – składanie zlecenia
 4. Dostarczanie / przekazywanie tłumaczeń Zleceniodawcy
 5. Zasady wykonywania tłumaczeń
 6. Poufność
 7. Płatności
 8. Reklamacje
 9. Odpowiedzialność
 10. Zastrzeżenie własności, prawa autorskie
 11. Postanowienia końcowe

Uwaga, korzystanie z usług biura tłumaczeń AksonPolska oznacza każdorazowo akceptację postanowień niniejszego regulaminu.


 1. Warunki ogólne
  • Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania usług tłumaczeniowych przez firmę Akson ? Katarzyna Bijas, która jest biurem tłumaczeń, zwanym dalej w niniejszym regulaminie ?biurem tłumaczeń AksonPolska? lub ?Zleceniobiorcą? na rzecz Zleceniodawców zwanych dalej ?Zleceniodawcami?.
  • Biuro tłumaczeń AksonPolska wykonuje tłumaczenia zgodnie z niniejszym Regulaminem i ogólnie przyjętymi, dobrymi praktykami świadczenia usług tłumaczeniowych.
  • Potwierdzenie zlecenia na usługę tłumaczeniową oznacza każdorazowo, że Zleceniodawca zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje.
  • Przyjęcie zlecenia do realizacji następuje po pisemnej akceptacji kosztów zlecenia przez Zleceniodawcę.
  • Brak pisemnego potwierdzenia zamówienia zwalnia biuro tłumaczeń Akson z obowiązku wykonania usługi.
 2. Zakres świadczonych usług
  • Biuro tłumaczeń AksonPolska świadczy wszelkie usługi tłumaczeniowe, których zakres jest przedstawiony na stronie internetowej biura pod adresem www.aksonpolska.com
  • Zakres usług przedstawiony na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego i ma tylko charakter informacyjny.
  • Zakres tych usług może być modyfikowany zgodnie z możliwościami biura AksonPolska i odpowiednio do potrzeb potencjalnych zleceniodawców.
 3. Przesłanie zapytania – składanie zlecenia
  • Materiały do tłumaczenia można przesłać drogą elektroniczną, faksem, zwykłą pocztą lub kurierem. Przesłanie materiałów do tłumaczenia nie zobowiązuje biura tłumaczeń AksonPolska do przyjęcie zlecenia do realizacji. Pierwsze niezobowiązujące informacje można także uzyskać w rozmowie telefonicznej dzwoniąc pod numer +48 22-635 18 55.
  • W drugim etapie Biuro tłumaczeń AksonPolska przedstawia potencjalnemu Zleceniodawcy ofertę cenową na wykonanie usługi tłumaczenia . Na tym etapie możliwa jest negocjacja ceny, terminu realizacji oraz wszystkich szczegółów dotyczących zlecenia. Etap ten dla obu stron jest niezobowiązujący.
  • Oferta cenowa przesłana przez Zleceniobiorcę jest jedynie szacunkowym kosztem i nie stanowi potwierdzenia ostatecznego kosztu zlecenia. Ostateczny koszt zlecenia wiadomy jest po jego zakończeniu. Oferta cenowa wysyłana przez Zleceniobiorcę może różnić się od ostatecznego kosztu zlecenia.
  • Pisemne potwierdzenie zlecenia przez Zleceniodawcę jest niezbędnym elementem każdego zlecenia. Żadne zlecenie nie będzie realizowane przed otrzymaniem pisemnego potwierdzenia zlecenia przez Zleceniobiorcę. Potwierdzenie zlecenia przez Zleceniodawcę nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem przez biuro tłumaczeń AksonPolska.
  • Przyjęcie zlecenia do realizacji następuje po potwierdzeniu przyjęcia zlecenia przez Zleceniobiorcę. Potwierdzenie przesyłane jest na ogół drogą elektroniczną (e-mail).
  • Powyższe punkty nie są wymagane w przypadku Zleceniodawców, którzy podpisali z biurem tłumaczeń AksonPolska umowę o stałej współpracy. W ich przypadku przesłanie materiałów traktowane jest jako złożenie i równocześnie potwierdzenie zlecenia. Obowiązkiem biura tłumaczeń AksonPolska jest każdorazowe potwierdzenie przyjęcia zlecenia w raz z podaniem terminu jego realizacji.
  • Jeśli Zleceniodawca wysłał potwierdzenie zlecenia, a nie otrzymał zwrotnego potwierdzenia od biura tłumaczeń AksonPolska ? dotyczy także stałych Zleceniodawców – to może to oznaczać, że potwierdzenie (lub zlecenie) w ogóle do biura tłumaczeń AksonPolska nie dotarło. W takim przypadku należy się skontaktować z biurem telefonicznie w celu wyjaśnienia.
 4. Dostarczanie / przekazywanie tłumaczeń Zleceniodawcy
  • Wszystkie tłumaczenia pisemne mogą być odbierane osobiście w siedzibie i w godzinach pracy biura tłumaczeń AksonPolska.
  • Ustalony termin realizacji tłumaczenia oznacza czas, w którym tłumaczenie będzie gotowe do odbioru lub do wysyłki.
  • Tłumaczenia zwykłe (nieprzysięgłe) wysyłane są w załącznikach do poczty e-mail lub faksem. Tłumaczenia przysięgłe po wcześniejszym uzgodnieniu ze Zleceniodawcą wysyłane są pocztą priorytetową, kurierem lub odbierane osobiście przez Zleceniodawcę.
  • Tłumaczenia wysyłane pocztą są wysyłane pocztą priorytetową. Na życzenie Zleceniodawcy tłumaczenia mogą być wysłane listem poleconym.
  • Koszt wysyłki tłumaczeń ponosi Zleceniodawca, chyba, że inaczej postanowiono na etapie negocjacji warunków współpracy.
  • Biuro tłumaczeń AksonPolska nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie tłumaczeń przez pocztę lub firmę kurierską.
  • Ewentualne reklamacje dotyczące nieterminowych dostaw Zleceniodawca składa we własnym zakresie.
 5. Zasady wykonywania tłumaczeń
  • Jednostka rozliczeniowa
   • Jednostkę rozliczeniową w przypadku tłumaczeń pisemnych stanowi liczba znaków ze spacjami (tzw. strona rozliczeniowa), liczonych w tekście docelowym, czyli w tekście gotowego tłumaczenia.
   • W przypadku pisemnych tłumaczeń przysięgłych jedna strona rozliczeniowa zawiera 1125 znaków ze spacjami.
   • W przypadku pisemnych tłumaczeń zwykłych jedna strona rozliczeniowa zawiera 1500 znaków ze spacjami.
   • Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa liczona jest jako cała strona.
   • Jednostkę rozliczeniową w przypadku tłumaczeń ustnych stanowi 4-godzinny blok tłumaczeniowy.
  • Tryb realizacji zlecenia
   • Biuro tłumaczeń AksonPolska realizuje tłumaczenia w trybie: zwykłym i ekspresowym.
   • Terminy do poszczególnych trybów ustalane są indywidualnie przy każdym zleceniu
  • Anulowanie zlecenia
   • Zleceniodawca ma prawo do anulowania zlecenia w dowolnym momencie.
   • Anulowanie zlecenia wymaga formy pisemnej.
   • W przypadku anulowania zlecenia w trakcie realizacji Zleceniodawca ponosi koszty proporcjonalnie do zaawansowania prac tłumaczeniowych.
 1. Poufność
  • Wszystkie materiały dostarczone przez Zleceniodawcę w celu wykonania tłumaczenia i ich treści traktowane są w sposób poufny. Dostęp do materiałów wysyłanych przez Zleceniodawcę mogą mieć jedynie pracownicy działu obsługi klienta biura tłumaczeń Akson oraz tłumacze współpracujący z biurem tłumaczeń AksonPolska.
  • Jako poufna traktowana jest także treść spotkań na których tłumacze biura tłumaczeń AksonPolska wykonują tłumaczenia symultaniczne lub konsekutywne.
  • Powyższe nie dotyczy powszechnie dostępnych treści, takich jak publikacje prasowe, doniesienia mediów, czy informacje dostępne na stronach portali internetowych.
  • Jeśli zapisy przedstawione w punktach 6.1, 6.2 i 6.3 okazałby się niewystarczające, na życzenie Zleceniodawcy i w porozumieniu z nim Biuro tłumaczeń AksonPolska może podpisać dodatkowe – rozszerzone zobowiązanie do zachowania poufności.
 2. Płatności
  • Płatności za usługi tłumaczeniowe mogą być dokonywane gotówką i kartą biurze Zleceniobiorcy, lub przelewem na konto podane na fakturze VAT. Forma płatności ustalana jest wcześniej w porozumieniu ze Zleceniodawcą
  • Dowodem zapłaty jest paragon z kasy fiskalnej lub – wystawiana na życzenie Zleceniodawcy – faktura VAT.
  • W przypadku Zleceniodawców indywidualnych płatności za zlecenie realizowane są z góry przed przyjęciem zlecenia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcie zlecenia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Zleceniobiorcę potwierdzenia wykonania przelewu w formie skanu, lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
  • W przypadku Zleceniodawców instytucjonalnych, podmiotów gospodarczych, firm, przedsiębiorców, etc. Biuro tłumaczeń AksonPolska stosuje 14-dniowe terminy płatności od daty wystawienia faktury.
  • W uzasadnionych przypadkach, np. w przypadku dużych zleceń, Biuro tłumaczeń AksonPolska może zwrócić się do Zleceniodawcy o wpłatę zaliczki na poczet usługi tłumaczeniowej przed przystąpieniem do wykonania tej usługi.
  • W razie niedotrzymania terminu płatności zaliczki przez Zleceniodawcę, biuro tłumaczeń AksonPolska zwolnione jest z terminu realizacji zlecenia i zastrzega sobie prawo do odmowy jego realizacji.
  • W przypadku Zleceniodawców, którzy mają podpisaną z biurem tłumaczeń AksonPolska umowę o stałej współpracy, terminy płatności mogą być uzgadniane indywidualnie.
  • W razie niedotrzymania terminu płatności Biuro tłumaczeń AksonPolska zastrzega sobie prawo do naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę.
 3. Reklamacje
  • Reklamacje za usługi tłumaczeniowe są przyjmowane w terminie 7 dni od przekazania tłumaczenia Zleceniodawcy.
  • Reklamacje wymagają formy pisemnej i powinny zawierać:
   • Szczegółowy opis wszystkich zastrzeżeń ze wskazaniem miejsca i rodzaju błędów popełnionych w tłumaczeniu.
   • Dane kontaktowe do osoby formułującej zastrzeżenia, z którą Biuro tłumaczeń AksonPolska może się kontaktować w celu wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
  • W uzasadnionych przypadkach Biuro tłumaczeń AksonPolska zobowiązuje się do nieodpłatnego oraz niezwłocznego usunięcia błędów w tłumaczeniu i dostarczenia na własny koszt poprawionego tłumaczenia Zleceniodawcy.
  • W przypadku tłumaczeń pisemnych nieprzysięgłych dostarczenie poprawionego tłumaczenia odbywa się pocztą elektroniczną, natomiast w przypadku tłumaczeń przysięgłych dostarczenie poprawionych tłumaczeń realizowane jest pocztą priorytetową poleconą.
  • Złożenie reklamacji nie ma wpływu na warunki płatności ustalone ze Zleceniodawcą, ani nie stanowi podstawy do odmowy zapłaty.
  • W przypadku tłumaczeń pisemnych przysięgłych dostarczenie poprawionego po reklamacji tłumaczenia odbywa się po otrzymaniu oryginału poprzedniego tłumaczenia.
 4. Odpowiedzialność
  • Odpowiedzialność materialna za ewentualne szkody związane wykonaniem przez Biuro tłumaczeń AksonPolska wadliwej usługi tłumaczeniowej ograniczona jest do kwoty 5000 zł i nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia netto za tę usługę.
  • Biuro nie ponosi odpowiedzialności materialnej za usługi tłumaczeniowe wykonane w trybie ekspresowym, jednak nadal zobowiązane jest do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia wykonanego w jednym z tych trybów i dostarczenia na swój koszt poprawionego tłumaczenia Zleceniodawcy.
  • Biuro tłumaczeń AksonPolska nie ponosi odpowiedzialności za błędy i niejasności zawarte w tekście źródłowym (oryginalnym).
  • Biuro tłumaczeń AksonPolska nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowość lub niewłaściwą jakość usług tłumaczeniowych spowodowaną przyczynami, na które nie ma wpływu ? np. awarie techniczne łączy internetowych lub telefonicznych, przerwy w dostawie prądu, opóźnienia dostarczenia tłumaczeń spowodowane przez firmy kurierskie, lub uszkodzenia/zniszczenia tych dokumentów w drodze do Zleceniodawcy.
 5. Zastrzeżenie własności
  • Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością biura AksonPolska do czasu otrzymania pełnej płatności za usługę.
  • W momencie uregulowania pełnej płatności Zleceniodawca otrzymuje prawa majątkowe do tłumaczenia.
 6. Postanowienia końcowe
  • Zleceniodawca zlecając tłumaczenie jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem świadczenia usług przez Biuro tłumaczeń AksonPolska i w całości akceptuje jego warunki.
  • Zleceniodawca oświadcza, że w ramach realizacji zlecenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Biuro tłumaczeń AksonPolska zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
  • Biuro tłumaczeń AksonPolska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez obowiązku informowania o tym swoich dotychczasowych klientów. Aktualna wersja Regulaminu jest do wglądu na stronie internetowej biura tłumaczeń AksonPolska pod adresem: www.aksonpolska.com/regulamin
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem świadczenia usług zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).